Team

Kusum Shekhlia, EIT, CEM, EBCP, LEED AP

CEM, EBCP, LEED AP

She/Her | Senior Engineer

Kusum Shekhlia Headshot